BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Saturday, October 31, 2015

50 Soal Pilihan Untuk UAS Gasal Aswaja dan Ke-NU-an Kelas XI


Muslimedianews.com ~ Berikut 50 soal pilihan ganda mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an untuk Ulangan Akhir Semester (UAS) Ganjil kelas XI yang pernah diberikan pada tahun pelajaran 2012/2013 lalu.

1.Secara bahasa (etimologi) kata madzhab berarti ….
a.Jalan, rakyu, pendapat
b.Fikih, aliran, pendapat
c. Jalan, aliran, alur, Pendapat
d.Jalan, aliran, pendapat
e.Jalan, aliran, pikiran

2.Dasar hukum bermadzhab menurut faham Ahlussunnah Waljama"ah meliputi ….
a. Alqur’an , hadits. Ijma’ dan qiyqas
b.Alqur’an , hadits. Ijma’ dan ra’yu
c. Alqur’an, hadits, qoulul ulama
d.Alqur’an, hadits, qoulul ulama dan aliran
e. Alqur’an dan hadits saja

3. Dasar perintah bermadzhab dijelaskan dalam Alqur'an surat ….
a. Al 'A'raf ayat : 159
b.An Nahl : 49
c. An nisa' : 59
d.An Nisa' : 83
e. Al Baqoroh : 34

4. Hadits tersebut berisi perintah untuk ….
a. Berijtihad
b. Bermadzhab
c. Beristinbath
d. Berfatwa
e. Berjama'ah

5.Kesepakatan atau kesatuan para ahli mujtahid tentang hukum syari'at setelah Rosulullah wafat disebut ….
a. Ijtihad
b. Madzhab
c. Ittiba
d. Taqlid
e. Ijmak

6.Imam Abu Hanifah mendapat gelar Al Imamah A'Zhahli karena memiliki kelebihan …
a. Kemahiran dan kecerdasan dalam bahasa
b. Kemahiran dan kekuasaan ilmunya
c. Keberhasilannya menyebarkan madzhab
d. Kepandaian dalam ilmu fiqih
e. Kecerdasan dalam ilmu kalam

7.Dasar-dasar hukum madzhab Hanafi adalah sebagai berikut, kecuali ….
a. Al Qur'an
b. Al Hadits
c. Atsar sahabat
d. Ijma'
e. 'Urf

8.Corak pemikiran Imam Khanafi lebih mengedepankan ….
a. Al Qur'an
b. Logika
c. Akal dan wahyu
d. Realita
e. Fakta

9. Kitab Al Muwattho' merupakan buku kumpulan haditshasil karya ….
a. Imam Hambali
b. Imam Khanafi
c. Imam Maliki
d. Imam Syafi’i
e. Imam Ghozali

10. Kaum Nahdliyyin mengikuti madzhab ….
a. Imam Malikid. Imam Syafi’i
b.Imam Khanafi e. Imam Asy'ar
c. Imam Khambali

11.Madzhab yang cepat berkembang di Indonesia adalah ….
a. Madzhab Syafi’i
b.Madzhab Hambali
c. Madzhab Maliki
d.Madzham Hambali
e. Madzhab Turmudzi

12.Madzhab Syafi’i cepat berkembang karena ….
a. Sangat moderat
b.Menggabungkan antara Al Qur'an dan Hadits
c. Bersifat tekstual
d.Kesungguhan para pengikutnya dalam menyebarkan madzhab
e. Sangat masuk akal

13.Imam Syafi’i menggunakan qiyas jika ….
a. Buntu dalam ijtihad
b.Illatnya terang
c. Tidak ada dalam al Qur'an
d.Tidak ada dalam hadits
e. Ulama menyetujui

14.Bagi orang yang memiliki perangkat keilmuan tetapi belum mencapai tingkat mujtahid mutlaq mustaqil maka dalam bermadzhab dilakukan dengan cara ….
a. Qouli
b.Manhaji
c. Ijtihadi
d.Istinbath
e. Af'ali

15.Manfaat kaum nahdiyyin mengikuti madzhab adalah sebagai berikut, kecuali….
a. Untuk mengamalkan ajaran /hukum Islam yang bersumber dari al Qur'an saja
b.Sebagai imamah dalam beribadah
c. Sebagai pegangan ibadah bagi orang awam
d.Sebagai sarana untuk memecahkan masalah keagamaan
e. Untuk mengikuti perkembangan zaman

16.Istilah Ahlussunnah Waljamaah dikemukakan oleh ….
a. Asv'ari
b.Al Maturidi
c. Al Baqillani
d. Az Zabidi
e. AlJuwaini

17.Strategi yang digunakan Amr bin Ash dalam perang Shiffin adalah….
a. Membaca al Qur'an dengan mengeraskan suara
b.Mengangkat al Qur'an di atas Ka'bah
c. Membaca takbir dengan keras
d.Mengangkat hadits nabi di atas tombak
e. Mengangkat mushhaf di ujung tombak

18.Di bawah ini adalah orang-orang yang menuntut atas kematian Ustman bin Affan, kecuali …
a. Muawiyah bin Abu Shofyan
b.Aisyah
c. Abdullah bin Tholkhah
d.Abdullah bin Umar
e. Amr bin Ash

19.Munculnya firqoh-firqoh dalam Islam dilatarbelakangi oleh factor ….
a. Ekonomi
b.Sosial
c. Politik
d. Budaya
e. Idiolog

20.Manusia punya free will {kemampuan untuk melakukan segalanya}, Tuhan hanya menjadi perantara dan hakim di akhirat kelak. Faham ini dinamakan ….
a. Jabariyah
b.Qodariyah
c. Syiah
d. Mu'tazilah
e. Murji'ah

21.Faham yang tidak memihak Jabariyah dan Qadariyah mereka memasrahkan semua urusan dan prilaku manusia kepada Tuhan di akhirat kelak. Faham yang dimaksud adalah….
a. Jabariyah
b.Qodariyah
c. Syiah
d. Mu'tazilah
e. Murji'
ah
22.Faham apakah yang menjadi cikal bakal berdirinya faham Sunni?
a. Jabariyah
b.Qodariyah
c. Syiah
d. Mu'tazilah
e. Murji'ah

23.Dalam suatu hadits yang diriwayatkan okeh Imam Tabrani diceritakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan masuk surga, golongan yang dinmaksud adalah….
a. Jabariyah
b.Qadariyah
c. Murjiah
d.Ahlusssunnah wal jamaah
e. Mu'tazilah

24.Paham Ahlussunnah Waljama'ah dalam bidang akidah menganut ajaran ….
a. Al Juwaini
b.Al Baqillani
c. Abu Hasan Al Asy'ari
d.Al Baghdadi
e. Al Ghozali

25.Faham Ahlussnnah Waljama'ah meyakini bahwa Allah S.W.T. mempunyai sifat wajib yang berjumlah ….
a. 41
b.21
c. 20
d. 4
e. 1

26.Menurut faham Ahlussunnah Waljama'ah kedudukan masjid diseluruh dunia derajatnya sama, kecuali masjid Nabawi, masjid Al Aqsho, dan masjid ….
a. Istiqlal Jakarta
b.Masjid all Haram
c. At Tiin
d.Aya shopia
e. Kubah mas

27.Faham Ahlusssunnah Waljama'ah meyakini bahwa sumur zam-zam, air bekas wudlu nabi, Hijr Ismail memiliki ….
a. Berkah
b.Syafaat
c. Madlorot
d. Keajaiban
e. Keramat

28.Bertawasul dan Istighfar kepada nabi dan wali Allah hukumnya ….
a. Wajib
b.Haram
c. Makruh
d. Mubah
e. Sunnah

29.Orang mukmin akan menjadi kafir (riddah) apabila melakukan hal berikut, kecuali ….
a. Ragu-ragu terhadap adanya Allah
b.Berkeyakinan Allah tidak memiliki sifat sempurna
c. Mengingkari al Qur'an
d.Meyakini tidak aka nada rasul setelah nabi Muhammad S.A.W.
e. Menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh syari'at

30.Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang berfaham Ahlussunnah Waljama;ah dibidang syari'at menganut madzhab ….
a. Imam Syafi;i
b.Imam Khanafi
c. Imam Al Maturidi
d.Al Asy'ari
e. Imam Ghozali

31.Membaca basmalah setiap membaca al Qur'an kecuali awal sura At Taubah hukumnya …
a. Wajib
b.Sunnah
c. Makruh
d. Haram
e. Dosa

32.Dalam menetapkan awal Ramadlon warga nahdliyyin menggunakan cara ….
a. Hisab
b.Hilal
c. Teropong
d. Kalender
e. Ru'yah

33.Kaum Ahlussunnah Waljama'ah dibidang akhlaq mengikuti ….
a. Imam Hanafi dan Imam Maliki
b.Abu Qosim Al Junaidi dan Imam Ghozali
c. Imam Syafi’i dan Imam Hambali
d.Syeh Abu Hasan Al Asy'ari
e. Imam Maliki dan Imam Hambali

34.Ajaran sufi yang diberikan kepada Ahlussunnah Waljamaah adalah prinsip takhalli, artinya ….
a. Mengisi diri dengan sifat-sifat tercela
b.Sangat mencintai Allah
c. Mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela
d.Menjauhkan diri dari kebahagiaan dunia
e. Membiasakan diri bertingkah laku terpuji

35.Mencintai kehidupan dunia dengan wajar atau tidak berlebih-lebihan disebut ….
a. Zuhud
b.Qonaah
c. Istiqomah
d. Tumakninah
e. Isyrab

36.Orang yang berdosa besar namun tetap meyakini kebenaran syahadatain , menurut Ahlussunnah Waljama'ah orang tersebut termasuk ….
a. Kafir
b.Munafiq
c. Murtad
d. Muslim
e. Kufur

37.Prinsip al Manhaj al Fikri ( metode berpikir) yang dikembangkan Ahlussunnah Waljama'ah adalah prinsip kebebasan yang dikenal dengan istilah ….
a. Syurs
b.Al Adl
c. Al Khurriyah
d.Al Musyawa
e. At Tawazun

38.Menurut asal katanya taqlid berasal dari kata ' qollada, yuqollidu, taqlidan' artinya ….
a. Mencampur
b.Memadukan
c. Menolak
d.Mempertimbangkan
e. Mengikuti

39.Ayat di bawah ini tersirat perintah untuk ….
a. Meminta kepada yang ahli zikir
b.Bertanya kepada orang yang alim
c. Meminta pada orang alim
d.Bertanya pada orang yang ahli dzikir
e. Berkomunikasi pada orang alim

40.para imam besar yang meluaskan suatu masalah di dalam batas-batas pokok dan kaidah-kaidah pokok imamnya merupakan tingkatan taqlid ….
a. Al Munasib
b.Ashabul Wujuh
c. Ahlut Tarjih
d.Khuffad
e. Orang Awam

41.Golongan yang meng hafal, mengutip, dan memahamkan betul akan madzhab imamnya, termasuj tingkatan golongan ….
a. Al Munasib
b.Ashabul Wujuh
c. Ahlut Tarjih
d.Khuffadz
e. Orang awam

42.Kedudukan taqlid bagi orang awam dan bagi orang alim yang belun nencapai tingkatanmujtahid adalah ….
a. Netral
b.Boleh
c. Sunnah
d.Keharusan
e. Menolak

43.Seseorang yang menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber alas an perkataan tersebut atau mengikuti mujfahid dengan mengetahui dalil-dalilnya disebut ….
a. Sunnah
b.Ittibak
c. Tarjih
d.Taqlid
e. Talfiq

44. Ayat al Qur'an yang dijadikan sebagai dasar ittibak terdapat dalam surat ….
a. Al Baqoroh ayat21
b.Ali Imran ayat 31
c. An Nisa' ayat 59
d.An Nahl ayat 43
e. Al Hujurat ayat 44

45.Orang yang melakukan ittibak disebut ….
a. Muttabik
b.Muttabak
c. Itbak
d.Tabik
e. Tabi'at

46.Mengikutkan salah satu dari dua dalil atas lainnya sehingga diketahui lebih kuat disebut ….
a. Ittibak
b.Ijtihad
c. Tarjih
d.Marjuh
e. Rajah

47.Mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam madzhab disebut ….
a. Sunnah
b.Taqlid
c. Ittibak
d.Tarjih
e. Talfiq

48.Apabila ada orang berwudlu tanpa niat ( mengikuti imam Khanafi) dan hanya mengusap sehelai rambut (mengikuti imam Syafi’i) maka orang tersebut telah melakukan ….
a. Talfiq
b.Tarjih
c. Taqlid
d.Ittibak
e. Istinbath

49.Orang yang telah melakukan sholat, wudlunya mengikuti imam Syafi’i, dan batalnya mengikuti Imam Maliki, menurut imam Syafi’i orang tersebut sholatnya ….
a. Syah
b.Batal
c. Makruh
d.Sunnah
e. mubah

50.Jika suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan menimbulkan ….
a. Keikhlasan
b.Ketentraman
c. Kekhusuan
d.Kebahagiaan
e. Kenikmatan

sumber via Situs kenuanmaalirsyad (Bahrul Jalil)
« PREV
NEXT »

No comments